Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a WELLTONE 1991 Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid cégneve: WELLTONE 1991 Kft., székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. cégjegyzékszáma: 01-09-723690, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, adószáma: 13207238-2-41, telefonszáma: +361367-1301, e-mail címe: info@rozmaringkertvendeglo.hu., mint üzemeltető  által  működtetett,  www.rozmaringkertvendeglo.hu  domain-en  elérhető weboldalak  és  szolgáltatások keretében  végzett, személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó  szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Üzemeltető tárhely szolgáltatója: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14)

A www.rozmaringkertvendeglo.hu oldal használatakor, asztalfoglaláskor, rendezvényre jelentkezéskor (továbbiakban: asztalfoglalás) és a kapcsolati űrlap (Írjon nekünk) kitöltése során a felhasználó elfogadja jelen nyilatkozatot és szabályzatot.  Ezen adatvédelmi nyilatkozat és szabályzat folyamatosan elérhető a www.rozmaringkertvendeglo.hu oldalon.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a honlap felhasználóinak és látogatóinak, asztalt foglalóinak illetve a kapcsolati űrlap kitöltőinek tájékoztatása a rozmaringkertvendeglo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatvédelmi szabályzat Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadónak.
A Weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára.
A Weboldal megtekintése, a kapcsolati űrlap funkció igénybevétele, valamint az online asztalfoglalás díjmentes. Amennyiben a Felhasználó, a kapcsolati űrlapot kitőlti és/vagy asztalt foglal adatai megadásával úgy a Szolgáltató a következő adatvédelmi szabályokat alkalmazza.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolati űrlap kitöltése esetén: érdeklődés, tájékoztatás, észrevétel közlése.

Asztalfoglalás esetén: a foglalással kapcsolatos információk közlése.

Adatkezelés kapcsolati és/vagy asztalfoglalás űrlap kitöltése során:

Kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím.  Opcionálisan megadható adat: telefonszám.  Az űrlap abban az esetben küldhető el, ha a Felhasználó elfogadja   jelen   Adatvédelmi   Szabályzatot   és   Nyilatkozatot.  

A Felhasználó az űrlap elküldéséről visszaigazoló üzenetet kap az oldalon.  Ezt követően a Rozmaring Kertvendéglő a megadott címre e-mailben vagy telefonon igazolja vissza a foglalást, illetve válaszol a kapcsolati űrlap esetében, a foglalással kapcsolatos adatokat rögzíti a belső felhasználású rendezvénykönyvében.  A rendezvény- könyvben rögzített adatokat a Rozmaring Kertvendéglő kizárólag a foglalások rendszerezéséhez használja fel, az adatokat a foglalást követő év február 28-án megsemmisíti.

A Rozmaring Kertvendéglő vállalja, hogy az űrlap kitöltése során rögzített adatokat elektronikus rendszeréből 6 hónap elteltével véglegesen törli.

Nyilatkozat: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel.  Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Sütikre (cookies) vonatkozó szabályok

A Rozmaring Kertvendéglő weboldala a megfelelő működéséhez szükséges sütiket (cookies) használ. Ez a kategória csak azokat a sütiket tartalmazza, amelyek biztosítják a weboldal alapvető funkcióit és biztonsági jellemzőit. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen személyes információt. Továbbá tájkoztatjuk a Felhasználót arról, hogy a weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató   hivatkozásokat is tartalmazhat, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

Alapelvek a személyes adatokra vonatkozó gépi feldolgozás során:

A Rozmaring Kertvendéglő garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel:

–   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi CXII törvény (Infotv.),

–    a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény,

–    a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998.  évi VI.  törvény,

–  és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.

E törvényekben foglaltak alapján:

–    az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,

–   az   adatokat   csak   meghatározott   és   törvényes   célra   tároljuk, attól   eltérő   módon   nem használjuk fel,

–   biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományban tárolt személyes adatok védelme érdekében, megakadályozzuk a jogtalan hozzáférést, változtatást vagy terjesztést.

A Rozmaring Kertvendéglő kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése   előtt   világos, figyelemfelkeltő   és   egyértelmű   közlést   tesz   közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.  Mindezeken túlmenően, a Rozmaring Kertvendéglő minden esetben felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.  Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.  Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.  Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Rozmaring Kertvendéglő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Rozmaring Kertvendéglő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Rozmaring Kertvendéglő kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag   a   Felhasználók   által   választott   szolgáltatás   céljából, a   Felhasználó   hozzájárulásának megfelelően használja.  A megadott személyes és egyéb adatok, valamint az igényelt szolgáltatások bármikor módosíthatók, külön-külön és egyben is törölhetők, a kért szolgáltatások felfüggeszthetők és visszamondhatók.

A Felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.  Az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

A Rozmaring Kertvendéglő nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak.  Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul töröljük.  A Rozmaring Kertvendéglő fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező felhasználót letiltsa.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.  A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.  Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.  E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt regisztrációval összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Adatfeldolgozás-adatkezelés: A megadott adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő arra feljogosított belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.  Az informatikai rendszer üzemeltetése során az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, a külsős Adatkezelő a szerverén tárolt személyes adatokat harmadik fél részére tovább nem adhatja.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.  Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.  Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelő munkatársához fordulhat annak elérhetőségein keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.  Egyes adatait a Felhasználó a weboldalon maga is helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 6 munkanapon belül módosítja vagy törli az adatokat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő   jogosult   a   Felhasználóval   szembeni   kártérítés érvényesítésére.  Az   Adatkezelő   ilyen esetben minden   tőle   telhető segítséget megad   az eljáró hatóságoknak a   jogsértő   személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak tájékoztató vagy reklám e-mail küldésére használja.

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint   az   adatkezelő   egyéb   hasonló   szolgáltatásaira   vonatkozó   tájékoztatást   az   adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.  Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.

A személyes adatok kezelésének időtartama:

Az adott felhasználóval fennálló kapcsolat fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek.  Mindemellett a felhasználó bármikor kérheti adatai törlését.

Jogorvoslati lehetőségek:

A személyes adataira vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása írásban, az Ön által megadott postacímre vagy e-mail-címre történik.  Bármely   más   kérdésre (pl.   szolgáltatásaink   igénybevételéről, annak   menetéről, feltételeiről, technikai   jellegű   problémák   megoldásáról) e-mail-en, telefonon   vagy   személyesen   adunk felvilágosítást.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013.  évi V.  törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Jogfenntartás:

A Rozmaring Kertvendéglő fenntartja magának a jogot és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa.  A nyilatkozat bármilyen kismértékű változásáról felhasználóinkat előzetesen értesítjük.  A Rozmaring Kertvendéglő fenntartja magának a jogot, hogy   felhasználóitól, ügyfeleitől   és   látogatóitól   gyűjtött   személyes   adatnak   nem   minősülő statisztikai adatokat az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozza.  Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy a  www.rozmaringkertvendeglo.hu  honlapról  további honlapokra mutató linkek tartalmáért a Rozmaring Kertvendéglő felelősséget nem vállal.

Ha bármely olyan kérdés merül fel Önben, melyre a tájékoztató nem ad választ, kérjük, küldje el kérdését a fenti elérhetőségek bármelyikére.  Önnek, mint magánszemélynek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen információkat tárolunk Önről és szükség esetén módosításokat végrehajtani; Önnek szintén joga van felszólítani bennünket arra, hogy az információkat ne használjuk fel, illetve kérheti, hogy adatait töröljük a nyilvántartásból.